06341/ 141347-0 info@pricura.de

Model opieki

Poniższy model opieki jest wynikiem wspólnego porozumienia naszych pracowników. Przedstawia on zainteresowanym stronom, klientom jak i członkom naszego zespołu, w jaki sposób postrzegana jest przez nas opieka. Nasz model przyczynia się do zwiększenia motywacji pracowników oraz zapewniania jakości i szacunku dla naszego zawodu, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz firmy.

W takich przypadkach bierzemy pod uwagę:

 • poszanowanie godności ludzkiej
 • utrzymanie, wspieranie oraz przywrócenie możliwie jak największej niezależności pacjenta
 • samostanowienie i indywidualność klienta
 • aspekty etyczne i religijne
 • osobiste potrzeby, możliwości i umiejętności – zarówno fizyczne jak i psychiczne
 • zaangażowanie osób potrzebujących opieki/członków rodziny/opiekunów
 • prawo do indywidualności
 • poufność danych osobowych

Jakość naszych usług jest zapewniana przez:

 • rozwój osobisty i szkolenia zawodowe dla pracowników zgodne z najnowszym stanem wiedzy dotyczącej opieki
 • dalsze kształcenie i szkolenie pracowników
 • profesjonalną wiedzę teoretyczną, model i standardy opieki Pani Moniki Krohwinkel, które stosujemy w praktyce indywidualnej  
 • wspieranie i promowanie aktywnego udziału wszystkich pracowników na wszystkich poziomach
 • regularne spotkania zespołu i przekazywanie zadań
 • stosowanie wspólnie wypracowanych przez załogę standardów pielęgnacji
 • współpracę z lekarzami, fizjoterapeutami, terapeutami zajęciowymi, itd.
 • uczestnictwo personelu w tzw. kołach jakości

Cele jakościowe:

 • utrzymanie, przywrócenie oraz wspieranie możliwości danej osoby poprzez całościowe zrozumienie
 • zapewnienie opieki osobom, które nie zawsze są w stanie należycie zadbać o siebie, w taki sposób, aby nie zostało odebrane to jako przymus lub ubezwłasnowolnienie.
 • poprzez personalizację opieki i miejsca zamieszkania klientów umożliwienie pozostania im w znanym sobie środowisku domowym
 • zapewnić ludziom, którzy zgubili orientację, pomoc w odnalezieniu się w danej sytuacji
 • podejmowanie starań w budowaniu relacji bazującej na zaufaniu, w której strony wzajemnie się uzupełniają
 • uwzględnianie osobistych przyzwyczajeń i potrzeb klientów
 • założenie odpowiedniego planu opieki zgodnie z modelem procesu pielęgnowania z uwzględnienieniem indywidualności klienta
 • stworzenie bezpiecznego otoczenia osobom, które często nie potrafią prawidłowo ocenić ryzyka oraz grożących im niebezpieczeństw.
 • wspólne wypracowywanie rozwiązań również w sytuacjach konfliktowych
 • koordynowanie naszych działań z zakresu pielęgnacji razem z innymi grupami zawodowymi
 • współpraca z różnymi grupami zawodowymi i innymi usługodawcami zdrowotnymi i społecznymi w celu wspierania możliwości zdrowotnych i społecznych klienta
 • pełne godności towarzyszenie w ostatniej fazie życia umierających i ich bliskim, rozpoznając ich potrzeby i pragnienia oraz ich spełnienie tak dalece, jak tylko to możliwe.

Opieka aktywizująca odbywa się nie tylko dla, ale wspólnie z klientem!